Category Archives: Docker

Docker – các lệnh cơ bản

Pull một image từ Docker Hub

Tạo một container từ image có sẵn

Lệnh trên tạo container, liên kết một thư mục trên máy tính vào bên trong container, và truy cập vào chế độ dòng lệnh của container đó.

Đối với các ứng dụng như web, container sẽ tạo một web server trên một cổng nào đó, khi đó chúng ta cần phải map cổng đó từ container ra máy tính ngoài, khi đó chúng ta dùng thêm tham số -p như sau:

Lệnh trên map cổng 80 của container ra cổng 80 của máy tính hiện tại. Continue reading Docker – các lệnh cơ bản